Trong những dạng bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh bắt buộc học viên phải sáng tỏ được trường đoản cú nhiều loại để lựa chọn giải pháp đúng. Tài liệu này đã cung cấp mang đến học viên giải pháp nhấn biết 4 tự một số loại bao hàm danh trường đoản cú, hễ từ bỏ, tính từ, trạng tự qua hậu tố, tiền tố thường gặp mặt sống bí quyết bộc lộ cùng thông qua tác dụng của chúng trong câu.

Bạn đang xem: Cách nhận biết danh từ tính từ trạng từ trong tiếng anh

Giới thiệu thêm cho bạn: Tổng hòa hợp trường đoản cú vựng tiếng Anh lớp 12 học tập kỳ I

I. Cách nhận ra trường đoản cú loại vào giờ Anh

Mục lục bài viết

*

1. Cánh nhận ra danh từ

Danh từ thông thường sẽ có các hậu tố sau:

-TION/ -ATION invention, information, education

-MENT development, employment

-ENCE/-ANCE difference, importance

-NESS richness, happiness, business

-ER (chỉ người) teacher, worker, writer, singer

-OR (chỉ người) inventor, visitor, actor

-IST (chỉ người) physicist, biologist, chemist

-AR/-ANT/-EE (chỉ người) beggar, assistant, employee

-ING teaching, schooling

-AGE teenage, marriage

-SHIP friendship, championship

-ISM (chủ nghĩa) pessimism, optimism

-(I)TY possibility, responsibility, reality, beauty

(verb)-AL refusal, arrival, survival

-TH warmth, strength, youth, truth, depth

2. Cánh nhận biết tính từ

Tính từ bỏ thường có những hậu tố sau:

-FUL successful, helpful, beautiful

-LESS (nghĩa phủ định) homeless, careless

(noun)-Y (có nhiều) rainy, snowy, windy

(noun)-LY (có vẻ như, hằng ngày tiếng.ngày..) friendly, yearly, daily

-ISH selfish, childish

(noun)-AL (trực thuộc về) natural, cutural

-OUS nervous, dangerous, famous

-IVE active, expensive

-IC electric, economic

-ABLE comfortable, acceptable

3. Cánh phân biệt đụng từ

Động từ bỏ thường sẽ có tiền tố hoặc hậu tố sau:

Tiền tố EN- endanger, enlarge, enrich (có tác dụng giàu), encourage (đụng viên)

-FY classify, satisfy, beautify

-IZE, -ISE socialize, modernize, industrialize

-EN widen, frighten

ATE considerate, translate

4. Cánh nhận biết trạng từ

Trạng trường đoản cú thông thường sẽ có hậu tố -LY. Ex: beautifully, carefully, suddenly, carelessly, recently

Lưu ý: Một số trạng từ đặc trưng buộc phải ghi nhớ:

– good (a) well (adv): giỏi, tốt

– late (a) late / lately (adv): trễ, chậm

– ill (a) ill (adv): xấu, tồi, kém

– fast (a) fast (adv): nhanh

– hard (a) hard (adv): tích cực và lành mạnh, vất vả, chịu khó hardly (adv): đa số không

 II. Chức năng của một số trong những từ loại

1. Danh từ (Noun)
Sau tính tự (adj + N)They are interesting books.
Sau

– mạo từ: a /an / the

– trường đoản cú chỉ định: this, that, these, those, every, each, …

– tự chỉ số lượng: many, some, few, little, several

– tính trường đoản cú sở hữu: my, his, her, your, our, their, its…

He is a student.

These flowers are beautiful.

She needs some water.

Sau nước ngoài động tự (V cần O)She buys books.

She meets a lot of people.

Sau giới tự (prep. + N)He talked about the story yesterday.

He is interested in music.

Trước V phân chia thì (N cai quản từ)The main has just arrived.
Sau enough (enough + N)I don’t have enough money lớn buy that house.

2. Tính tự (Adj)
Trước N (Adj + N)This is an interesting books.
Sau TO BE I am tired.
Sau: become, get, look, feel, taste, smell, seem … It becomes hot.

She feels sad.

Sau trạng trường đoản cú (adv + adj): extremely (cực kỳ), completely (hoàn toàn), really (thực sự), terribly, very, quite, rather, …It is extremely cold.

I’m terribly sorry.

She is very beautiful.

Sau keep / makeThe news made me happy.
Sau too ( be + too + adj)That house is too small.
Trước enough (be + adj + enough)The house isn’t large enough.
Trong cấu trúc: be + so + adj + thatShe was so angry that she can’t speak.
A, an, the, this, that, his, her, their, my, … + (Adj) + NounMy new oto is xanh.
Trong câu cảm thán:

– How + adj + S + V

– Wht + (a / an) + adj + N

How beautiful the girl is!

What an interesting film!

 

3. Trạng tự (Adv)
Sau V thườngHe drove sầu carefully.
Trước AdjI meet an extremely handsome man.
Giữa nhiều VShe has already finished the job.
Đầu câu hoặc trước lốt phẩyUnfortunately, I couldn’t come the các buổi tiệc nhỏ.
Sau too V + too + advThey walked too slowly lớn catch the bus.
Trong kết cấu V + so + adv + thatJack drove so fast that he caused an accident.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Xác Nhận Công Tác Mới Nhất Năm 2021, Giấy Xin Xác Nhận Công Tác

Trước enough V + adv + enoughYou should write clearly enough for every body toàn thân khổng lồ read.