*

...nhiều loại rủi ro khủng hoảng pháp luật, núm cơ hội làm nhiều...

Bạn đang xem: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP. LUẬT
*

*
Mẫu thích hợp đồng

Mẫu đúng theo đồng => HỢPhường. ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT Tải về Ấn vào đó để tạo ra vừa lòng đồng này


HỢPhường. ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (1)

(Số: ……………./HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

 

Hôm nay, ngày ……. mon ……. năm ….., Tại ………………………………………………….. Chúng tôi tất cả có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

a) Trường vừa lòng là cá nhân:

Ông/bà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………

Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Là công ty mua bất động đậy sản: ………………………………………………………………………………

b) Trường hòa hợp là đồng nhà ssống hữu:

Ông/bà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………

Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp………………………………………

Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Là công ty mua bất động sản: ………………………………………………………………………………

Các triệu chứng trường đoản cú cài với tìm hiểu thêm về nhà đất đã có phòng ban có thẩm quyền cấp cho mang đến Bên B gồm có: ……………………………………………………………………………………………….

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………

Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………..Năm sinh:…………………………

CMND số: …………………… Ngày cung cấp ……………….. Nơi cấp………………………………………

Hộ khẩu:………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………

 

Hai bên đồng ý tiến hành bài toán ủy quyền quyền sử dụng đất và gia sản nối sát với đất theo những thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI  SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG

1.1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của mặt A so với thửa đất theo

cụ thể như sau:

- Thửa đất số: ................................................................................................

- Tờ phiên bản thiết bị số: ...............................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (Bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: ................................................................................. m2

+ Sử dụng chung: ................................................................................ m2

- Mục đích sử dụng:.......................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.......................................................................................

- Nguồn cội sử dụng:....................................................................................

Những tiêu giảm về quyền sử dụng đất (nếu có): ......................................................

2.2. Tài sản nối sát với đất là: ...................................................... ..................................................

................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sở hữu gia tài có: ...................................................... .........................................

................................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2: GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và gia tài nối liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .......................................................................... đồng.

(Bằng chữ:.....................................................................................đồng Việt Nam).

2.2. Phương thơm thức tkhô nóng toán: ......................................................

2.3. Việc thanh hao toán thù số tiền nêu tại khoản 1 Điều này bởi phía hai bên tự thực hiện và Chịu đựng trách nát nhiệm trước pháp dụng cụ.

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

3.1. Việc đăng ký gửi nhượng quyền áp dụng đất với tài sản nối liền với khu đất trên cơ sở tất cả thẩm quyền theo hình thức của pháp luật do mặt A Chịu đựng trách nát nhiệm tiến hành.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền thực hiện khu đất và tài sản nối liền với đất theo Hợp đồng này bởi vì bên A Chịu trách rưới nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và gia sản nối sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này với giấy tờ về quyền sử dụng khu đất, sách vở và giấy tờ về quyền sở hữu gia sản nối liền với đất cho bên B vào thời điểm ............................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng khu đất, đăng ký quyền sở hữu gia sản nối liền với đất trên cơ quan liêu có thđộ ẩm quyền theo quy định của lao lý.

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc ủy quyền quyền sử dụng đất và tài sản nối sát với đất theo Hợp đồng này vì chưng mặt ..................... Chịu trách nát nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

6.1. Nghĩa vụ của mặt A:

a) Chuyển giao đất, gia tài nối sát với khu đất cho bên B đủ diện tích S, đúng hạng khu đất, loại đất, địa chỉ, số hiệu, tình trạng đất  và tài sản nối sát với khu đất như đã thoả thuận;

b) Giao sách vở và giấy tờ gồm liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền tải gia tài nối liền với khu đất cho bên B.

6.2. Quyền của bên A:

Bên A bao gồm quyền được trao chi phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất, gia tài nối liền với đất; trường đúng theo bên B chậm trả tiền thì bên A gồm quyền:

a) Gia hạn để mặt B chấm dứt nghĩa vụ; giả dụ vượt thời hạn này nhưng mà nghĩa vụ vẫn chưa được xong thì theo những hiểu biết của mặt A, bên B vẫn cần tiến hành nghĩa vụ cùng đền bù thiệt hại;

b) Bên B yêu cầu trả lãi so với số tiền lờ lững trả theo lãi vay cơ bạn dạng vị Ngân hàng Nhà nước công bố tương xứng với thời hạn lờ đờ trả trên thời điểm thanh khô tân oán.

 

ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Nghĩa vụ của mặt B:

a) Trả đầy đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thơm thức đã văn bản cho bên A;

b) Đăng ký kết quyền sử dụng khu đất, quyền cài tài sản gắn sát với khu đất theo quy định của luật pháp về đất đai;

c) Bảo đảm quyền của bạn thiết bị ba đối với đất chuyển nhượng;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của điều khoản về đất đai.

7.2. Quyền của bên B:

a) Yêu cầu bên A giao cho doanh nghiệp sách vở tất cả liên quan mang đến quyền sử dụng đất;

b) Yêu cầu mặt A giao đất đầy đủ diện tích S, đúng hạng đất, loại khu đất, địa điểm, số hiệu, tình trạng đất và gia tài nối liền với khu đất như đã thoả thuận;

c) Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền thiết lập tài sản nối sát với đất được đưa nhượng;

d) Được sử dụng khu đất, tài sản nối sát với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

 

ĐIỀU 8: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu tạo ra ttinh ma chấp, các mặt cùng nhau hội đàm giải quyết trên hiệ tượng tôn kính quyền lợi của nhau; vào trường vừa lòng không giải quyết được thì một trong các hai bên có quyền khởi kiện để yên cầu toà án có thđộ ẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 9: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B Chịu trách nát nhiệm trước lao lý về hầu như lời cam đoan sau đây:

9.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa khu đất và gia tài gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Thửa khu đất ở trong trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

c) Tại thời nút giao kết Hợp đồng này:

   - Thửa đất và tài sản gắn liền với khu đất ko có tnhóc chấp;

   - Quyền sử dụng đất và những tài sản nối sát với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao ước Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không xẩy ra lừa dối, ko bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

9.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã chăm chú kỹ, biết rõ về thửa khu đất và gia sản nối sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng khu đất, quyền sở hữu tài sản gắn sát với đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn từ bỏ nguyện, không bị lừa dối, ko bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ những thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 10: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nhiệm vụ với ích lợi phù hợp pháp của bản thân mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

10.2. Hai mặt vẫn trường đoản cú gọi lại vừa lòng đồng này, đang hiểu với gật đầu toàn bộ những lao lý vẫn ghi vào hợp đồng.

10.3. Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày …… tháng ……. năm …… cho ngày …… mon ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) phiên bản, từng mặt giữ lại một bản cùng có mức giá trị như nhau.

                              BÊN A                                                    BÊN B

             (Ký, lăn tay cùng ghi rõ chúng ta tên)                    (Ký, lăn tay và ghi rõ chúng ta tên)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……….. , tại: …………………………………………………

Tôi …………………………………., Công hội chứng viên phòng Công chứng số ............. thức giấc (thành phố)…………………………………………

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng tặng mang đến quyền thực hiện khu đất cùng gia tài nối liền với khu đất được giao ước thân mặt A là ....................................... với bên B là ...............................................; những bên đang tự nguyện văn bản giao phối hợp đồng;

 

- Tại thời điểm công hội chứng, những bên đang giao phối hợp đồng gồm năng lực hành vi dân sự tương xứng theo luật của pháp luật;

 

- Nội dung thoả thuận của các phía bên trong hợp đồng ko vi phạm điều cấm của luật pháp, ko trái đạo đức thôn hội;

- ....................................................................................................................................................

- Hợp đồng này được gia công thành .......... bản chủ yếu (mỗi phiên bản thiết yếu gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... phiên bản chính;

+ Bên B ....... bạn dạng chính;

Lưu tại Phòng Công bệnh một bản bao gồm.

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

Xem thêm: Cách Dùng Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige, Cách Dùng Ủ Môi Laneige

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng lốt và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng chuyển nhượng quyền áp dụng đất, tài sản gắn sát cùng với khu đất bắt buộc được công chứng, xác nhận theo giải pháp trên Điều 689 Luật dân sự năm 2005 với Điều 167 Luật khu đất đai năm 2013.