Home/ Môn học/Toán/1.Dãy số tự nhiên liên tiếp từ số 0 đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số?2.Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả bao nhiêu c

1.Dãy số tự nhiên liên tiếp từ số 0 đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số?2.Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả bao nhiêu c


1.Dãy số tự nhiên liên tiếp từ số 0 đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số?2.Để đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả bao nhiêu chữ số?3.Có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số mà chúng đều nhỏ hơn 2016?4.Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2016 có tất cả bao nhiêu số chẵn?5.Dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1955 đến số 2017 có tất cả bao nhiêu số lẻ?6.Một cuốn sách dày 94 trang.Người ta đã dùng các chữ số để đánh số trang của quyển sách đó bắt đầu từ trang 1.Hỏi người ta đã phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số?7.Cho dãy số:2;4;6;8;10;12…….Hỏi:A)Số 93 có trong dãy số trên không?Vì sao?B)Số 96 là số hạng thứ mấy của dãy?8.Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số?9.Dãy số chẵn liên tiếp từ 2 đến 246 có bao nhiêu số hạng?10.Từ 13 đến 99 có bao nhiêu số chẵn?Có bao nhiêu số lẻ?11.Từ 94 đến 176 có bao nhiêu số chẵn,bao nhiêu số lẻ?12.Để đánh số trang của một quyển sách dày 68 trang thì phải dùng bao nhiêu chữ số?


in progress0

Answers ( )


*

tuminh2
0
Reply

1. Dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 2016 có tất cả là: (2016 – 0) ÷ 1 + 1 = 2017 (số)Vậy dãy số tự nhiên liên tiếp từ 0 đến 2016 có tất cả 2017 số

2.

Bạn đang xem: Từ 1 đến 2016 có bao nhiêu chữ số 2

Từ 1 đến 9 có 9 số, mỗi số có 1 chữ số Từ 10 đến 98 có: (98 – 10) ÷ 1 + 1 = 79 (số) Mỗi số có 2 chữ sốĐể đánh số trang của cuốn sách dày 98 trang người ta dùng tất cả số chữ số là: (9 × 1) + (79 × 2) = 178 (chữ số)Vậy từ 10 đến 98 cần 178 chữ số.

3. Các số tự nhiên đó là: 1000, 1001, 1002,…, 2015Có số lượng số tự nhiên có 4 chữ số mà chúng đều nhỏ hơn 2016 là:(2015 – 1000) ÷ 1 + 1 = 1016 (số)Vậy có 1016 số tự nhiên có 4 chữ số mà chúng đều nhỏ hơn 2016.

4. Các số chẵn từ 1945 đến 2016 là: 1946; 1948; …; 2016Và có: (2016 – 1946) : 2 +1 = 36 (số)Vậy dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1945 đến số 2016 có tất cả 36 số chẵn

5. Các số lẻ từ 1955 đến 2017 là: 1955; 1957; 1959; …; 2017Và có: (2017 – 1955) : 2 + 1 = 32 (số)Vậy dãy số tự nhiên liên tiếp kể từ số 1955 đến số 2017 có tất cả 32 số lẻ

6. Để đánh 9 trang đầu của quyển sách người ta dùng: 9 chữ số từ 1 đến 9Số trang còn lại là: 94 – 9 = 85 (trang)85 trang này được đánh từ số 10 trở lên nên mỗi trang dùng hết 2 chữ số, vậy 85 trang dùng tất cả là: 85 x 2 = 170 ( chữ số)Để đánh số trang của cuốn sách dày 95 trang người ta dùng tất cả là: 9 + 170 = 179 (chữ số)Vậy người ta đã phải dùng tất cả 179 chữ số.

7.a, Do: Dãy số trên là dãy các số chẵn liên tiếp mà 93 là số lẻVậy trong dãy số đó không có số 93b, Số 96 là số hạng thứ: 96 ÷ 2 = 48 của dãy.

Xem thêm: Hướng Dẫn Đăng Ký Tài Khoản Nộp Thuế Điện Tử Trên Hệ Thống Thuế Điện Tử

8. Từ 1 đến 9 có 9 số, mỗi số có 1 chữ số Từ 10 đến 99 có: (99 – 10) ÷ 1 + 1 = 90 (số) Mỗi số có 2 chữ số Từ 100 đến 150 có: (150 – 100) ÷ 1 + 1 = 51 (số) Mỗi số có 3 chữ số Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng: (9 × 1) + (90 × 2) + (51 × 3) = 342 (chữ số) Vậy để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng 342 chữ số

9.

Dãy số chẵn liên tiếp từ 2 đến 246 là:

(246 – 2) ÷ 2 + 1= 123 (số hạng)Vậy dãy số chẵn liên tiếp từ 2 đến 246 có 123 số hạng

10.Từ 13 đến 99 có tất cả 87 số. Dãy số này bắt đầu từ số lẻ là 13 và kết thúc cũng bằng số lẻ là 99 nên trong dãy này tổng các số chẵn nhỏ hơn tổng các số lẻ 1 số. Số lượng số chẵn là:(87 – 1) ÷ 2 = 43 (số)Số lượng số lẻ là:43 + 1 = 44 (số)Vậy từ 13 đến 99 có 43 số chẵn, 44 số lẻ

11. Từ 94 đến 176 có tất cả 83 số.Dãy số này bắt đầu từ số chẵn là 94 và kết thúc cũng bằng số chẵn là 176 nên trong dãy này tổng các số chẵn lớn hơn tổng các số lẻ 1 số. Số lượng số chẵn là:

(83 + 1) ÷ 2 = 42 (số)Số lượng số lẻ là:42 – 1 = 41 (số)Vậy từ 94 đến 176 có 42 số chẵn, 41 số lẻ.